Aby otrzymać dofinansowanie na wyjazd konferencyjny lub projekt naukowy trzeba złożyć odpowiednie podanie do Rady Samorządu Studentów Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego lub Prodziekana ds. Studiów.

Wszystkie otrzymane wnioski ocenia pod względem merytorycznym i formalnym Komisja ds. finansowania konferencji i projektów naukowych. W skład komisji wchodzą 2 osoby z Samorządu Studentów oraz 1 osoba spoza organizacji. Skład komisji na rok akademicki 2020/2021 jest następujący:
Przewodniczący: Damian Makowski
Wiceprzewodnicząca: Marta Domżalska
Członek: Simona Kołek

Krok po kroku, aby zdobyć dofinansowanie

1. W terminie 14 dni przed planowanym wyjazdem naukowym lub 21 dni przed rozpoczęciem projektu naukowego trzeba złożyć wniosek do RSS WCh UG lub Prodziekana ds. Studiów. Złożenie wniosku później może skutkować nieotrzymaniem dofinansowania. Wnioski złożone po zakończeniu wyjazdu lub projektu naukowego będą oceniane negatywnie. 
2. Wniosek trzeba złożyć wg. szablonów umieszczonych w pliku poniżej. Dokument powinien zawierać kosztorys (mniej więcej) wyjazdu i projektu naukowego oraz informację o współfinansowaniu przez inne instytucje (katedry, firmy). Dla wyjazdów naukowych trzeba również dołączyć oświadczenie o afiliacji „Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, 80-306 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 63” , a dla projektów naukowych dodatkowe dokumenty wg. regulaminu takie jak mapka orientacyjna i kosztorys szczegółowy. 
3. Do 7 dni komisja ds. finansowania konferencji i projektów naukowych rozpatrzy sprawę i przekaże ją do Prodziekana ds. Studiów. O przekazaniu i opinii wniosku dostaną Państwo informację w dniu przekazania dokumentu do Władz WCh. 
4. Aby dowiedzieć się o decyzji o dofinansowaniu trzeba udać się do dziekanatu studenckiego lub biura dziekana.